Anmelden

Ukraine-Konflikt

Alle wichtigen Fragen und Antworten

Ukraine-Konflikt

Alle wichtigen Fragen und Antworten

Aktuelle Entwicklungen, Fragen und Antworten zu den Auswirkungen auf Ihre Finanzen, sowie Informationen zur Hilfe von Kriegsgeflüchteten erhalten Sie hier.

Informationen zum Ukraine-Konflikt

Konflikt in Europa

Immer auf dem Laufenden

Konflikt in der Ukraine

Wichtige Fragen und Antworten zum Ukraine-Konflikt und dessen Folgen finden Sie auf sparkasse.de

Ukraine-Krieg und Ihre Finanzen

Was Sie jetzt wissen müssen

Antworten auf die häufigsten Fragen zu Finanzen, Wertpapier­anlagen und zum Zahlungs­verkehr.

Що потрібно знати про поточний рахунок

Інформація для біженців

У Німеччині більшість платіжних операцій здійснюється безготівково через банки та шпаркаси (ощадний банк). На даний момент в Німеччині немає можливості обміняти українську гривню. Тому дуже важливо, щоб кожний дорослий мешканець мав власний банківський рахунок. Як правило такий банківський рахунок є поточним рахунком (Girokonto).

LzO GiroKomfort

Ein echtes Multitalent

Mit einem Girokonto der LzO haben Sie immer alles im Griff – egal ob mobil in der Sparkassen-App oder vor Ort in Ihrer Filiale. 

Für nur 7,50 EUR pro Monat ohne weitere Kosten

Sortenumtausch

Sortenumtausch ukrainische Hrywnja(UAH) in Euro

Sie möchten ukrainische Hrywnja (UAH)-Banknoten in Euro umtauschen.

Nachstehend möchten wir Ihnen noch ein paar wichtige Informationen zu unserem Umtauschservice geben, die auf den Empfehlungen des EU-Rates basieren:

 • Der Sortenumtausch ist nur für volljährige Personen möglich, die ein Girokonto bei uns führen. Dieses muss ab dem 1. Februar 2022 bei uns eröffnet worden sein. Personen, die ein Girokonto vor diesem Datum eröffnet haben, gelten laut Vorgabe des Bundesfinanzministeriums nicht als vor dem Krieg Geflüchtete und sind daher nicht zur Teilnahme am Umtauschprogramm berechtigt.
 • Der maximal einzutauschende Betrag, der bei Kreditinstituten in Deutschland eingelöst werden kann, beläuft sich auf 10.000 UAH. Mehrfachumtausche bis zur Erreichung des Maximalbetrages sind möglich.
 • Es werden ausschließlich Banknoten in den Stückelungen 100, 200, 500 und 1.000 UAH der derzeit gültigen Banknotenserien angenommen. Stark beschädigte und andere Scheine sowie Münzgeld können nicht angenommen werden.
 • Die Umrechnung von UAH in Euro erfolgt nach dem von der ukrainischen Zentralbank vorgegeben einheitlichen aktuellen Umrechnungskurs.
 • Bitte legen Sie zur Identitätserfassung Ihren bei der Kontoeröffnung verwendeten Identitätsnachweis vor. Wir sind verpflichtet zu prüfen, ob Sie bereits an dem Ankauf-Programm teilgenommen haben. Dafür erfassen wir folgende Daten und melden diese elektronisch an die Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main:
   
 • Name
 • Geburtsdatum
 • Bei der Kontoeröffnung verwendeter Identitätsnachweis (Dokumenttyp, Dokumentnummer,Ausstellerland)
 • Ankaufbetrag

Die Europäische Zentralbank speichert diese Daten. Wir erhalten lediglich die Information, ob der maximale Ankaufbetrag bereits erreicht wurde. Den Vorgaben des Datenschutzes wird bei der Eintragungin die Datenbank Rechnung getragen, da die erfassten Daten verschlüsselt auf einen europäischen Server übertragen und dort gespeichert werden und nach Abschluss der Transaktion nicht abgerufen werden können. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung erhalten sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.

 • Nach zentraler Prüfung der UAH-Banknoten erfolgt eine Gutschrift des umgerechneten Euro-Betrages auf Ihr bei uns geführtes Girokonto. Eine Barauszahlung in Euro kann aus technischen und aus Sicherheitsgründen leider nicht vorgenommen werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass der Transport und die zentrale Prüfung der Banknoten auf Echtheit und die anschließende Gutschrift auf dem Girokonto aufgrund des hohen Mengenaufkommens einige Tage in Anspruch nehmen können. Sie erhalten von unseine Quittung über den eingelösten UAH-Betrag.
 • Die Umtauschaktion ist begrenzt und endet am 18. November 2022.

Die Möglichkeit des Umtauschs besteht in den folgenden Filialen:

 • Filiale Lohne
 • Filiale Cloppenburg
 • Filiale Wildeshausen
 • Filiale Bahnhofstraße
 • Filiale Schlossplatz
 • Filiale Bad Zwischenahn
 • Filiale Jever
 • Filiale Brake
Ви бажаєте обміняти українську гривню на євро.

Ознайомтесь нижче з важливою інформацію щодо обміну згідно рекомендацій Ради ЄС:

 • Обмін валюти можливий лише для повнолітніх осіб, які мають поточний рахунок в Шпаркассе.Рахунок має бути відкритий починаючи з 1 лютого 2022року. За даними Федеральногоміністерства фінансів, особи, які відкрили поточний рахунок до цієї дати, не вважаються такими,що втекли від війни, тому не мають права брати учать в програмі обміну.
 • Максимальна сума, яку можна обміняти в банках Німеччини, становить 10 000 грн. Можливібагаторазові обміни до моменту отримання максимальної суми.
 • Приймаються лише банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн чинної на даний моментбанкнотної серії. Сильно пошкоджені банкноти, а також монети не можуть бути прийняті.
 • Конвертація гривні в євро здійснюється за єдиним поточним курсом, визначеним Центральним Банком України.
 • Будь ласка, пред'явіть посвідчення особи, яке Ви використовували при відкритті рахунку.Мизобов‘язані перевірити, чи Ви вже брали участь в програмі обміну. З цією метою ми збираємонаступні дані та повідомляємо їх в електронному вигляді в Європейський центральний банк, 60640 у Франкфурт-на-Майні:
   
 • Ім'я
 • Дата народження
 • Підтвердження особи, що використовується при відкритті рахунку (тип документа, номер документа, країна видачі)
 • Сума, яку Вам необхідно обміняти

Європейський центральний банк зберігає ці дані. Ми отримуємо тільки інформацію про те, чи отримали Ви максимальну суму при обміні. Вимоги захисту даних враховуються при внесенні їх в базу даних, так як записані дані передаються зашифрованими на європейський сервер і зберігаються там і не можуть бути отримані після завершення транзакції. Ознайомтесь з додатковою інформацією щодо обробки даних в нашій політиці конфіденційності.

 • Після перевірки гривневих банкнот конвертована сума євро буде зарахована на ваш поточний рахунок в Шпаркассе. На жаль, видача євро готівкою не може бути здійснена з технічних причин та міркувань безпеки. Будь ласка, прийміть до уваги, що транспортування та перевірка банкнот на справжність, а також подальше зарахування на поточний рахунок може зайняти кілька днів у зв'язку з великим обсягом. Ви отримаєте від нас квитанцію на суму в гривні.
 • Обмін триватиме 3 місяці та закінчується 19 серпня 2022 року.

Можливість обміну існує в наступних відділеннях:

 • Filiale Lohne
 • Filiale Cloppenburg
 • Filiale Wildeshausen
 • Filiale Bahnhofstraße
 • Filiale Schlossplatz
 • Filiale Bad Zwischenahn
 • Filiale Jever
 • Filiale Brake
You would like to exchange Ukrainian hryvnia to EUR.

Please find below the important information concerning the exchange in accordance with there commendations of the Council of the EU:

 • Currency exchange is possible only for adults who have a current account in Sparkasse. The account should be opened starting from February 1, 2022. According to the Federal Ministry of Finance, clients who opened a current account before that date are not considered to be the refugees, therefore they are not allowed to take part in the exchange program.
 • The maximum amount that can be exchanged in German banks is 10 000 UAH. Multiple exchanges up to the maximum amount are possible.
 • Only 100-, 200-, 500 -and 1000 UAH banknotes of the current banknote series are accepted. Heavily damaged banknotes as well as coins cannot be accepted.
 • Hryvnia to euro exchange is carried out at the only current rate determined by the Central Bank of Ukraine.
 • In order to avoid exceeding the maximum exchange amount, information about your identity and the exchange amount will be entered into the database managed by the European Central Bank.
 • Please present the ID you used when opening the account. We are obliged to check whether you have already participated in the exchange program. We collect the following data and report it to the EuropeanCentral Bank, 60640 in Frankfurt am Main:
   
 • Name
 • Date of birth
 • Documents of the person used when opening an account (document type, document number, countryof issue)
 • The amount needed to be exchanged

The European Central Bank stores this data. We only receive information about whether you received the maximum amount during the exchange. Data protection requirements are taken into account when entering them into the database, since the recorded data is transmitted to a European server and stored there in an encrypted way and cannot be obtained after the transaction is completed. Further informationon data processing can be found in our privacy policy.

 • After currency verification of hryvnia banknotes, the convertible amount of euro will be credited to your current account. Please take into account that transportation and verification of banknotes for authenticity and subsequent crediting to the current account may take several days due to the large volume. You will receive a receipt from us for the amount in UAH.
 • The exchange will last 3 months and ends on August 19, 2022

The possibility of exchange exists in the following offices:

 • Filiale Lohne
 • Filiale Cloppenburg
 • Filiale Wildeshausen
 • Filiale Bahnhofstraße
 • Filiale Schlossplatz
 • Filiale Bad Zwischenahn
 • Filiale Jever
 • Filiale Brake
Вы хотели обменять украинскую гривну на евро

Ознакомьтесь ниже с важной информацией по поводу обмена валюты в соответствии с рекомендациямиСовета ЕС:

 • Обмен валюты возможен только для совершеннолетних, имеющих расчетный счет в Шпаркассе.Счет должен быть открыт с 1 февраля 2022 года. По данным Федерального министерства финансов,лица, открывшие текущий счет до этой даты, не считаются бежавшими от войны, поэтому им неразрешается принимать участие в программе обмена.
 • Максимальная сумма, которую можно обменять в немецких банках, составляет 10 000 грн.Возможны многократные обмены до достижения максимальной суммы (10 000 грн).
 • Принимаются только банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн текущей серии банкнот. Сильноповрежденные банкноты, а также монеты не могут быть приняты.
 • Конвертация гривны в евро осуществляется по единственному текущему курсу, определенномуЦентральным банком Украины.
 • Пожалуйста, предъявите удостоверение личности, которое вы использовали при открытии счета.Мы обязаны проверить, участвовали ли вы уже в программе обмена. С этой целью мы собираемследующие данные и сообщаем их в электронном виде в Европейский центральный банк, 60640 воФранкфурте-на-Майне:
   
 • Имя
 • Дата рождения
 • Подтверждение личности с помощью документов, которые Вы использовали при открытиисчета (тип документа, номер документа, страна выдачи)
 • Сумма, которую нужно обменять

Европейский центральный банк хранит эти данные. Мы имеем только информацию о том, получилили Вы максимальную сумму во время обмена. Требования к защите данных учитываются привнесении их в базу данных, так как занесенные данные передаются в зашифрованном виде наевропейский сервер и хранятся там, а также не могут быть получены после завершения транзакции.Дополнительную информацию об обработке данных можно найти в нашей политикеконфиденциальности.

 • После проверки гривневых банкнот конвертируемая сумма в евро будет зачислена на вашрасчетный счет в Шпаркассе. К сожалению, выдача евро наличными не может быть произведена потехническим причинам, а также соображениям безопасности. Пожалуйста, обратите внимание, чтотранспортировка и проверка подлинности банкнот,а также последующее зачисление на расчетныйсчет может занять несколько дней из-за большого объема. Вы получите от нас квитанцию на суммув гривнах.
 • Обмен продлится 3 месяца и завершится 19 августа 2022 года.

Возможность обмена существует в следующих отделениях: 

 • Filiale Lohne
 • Filiale Cloppenburg
 • Filiale Wildeshausen
 • Filiale Bahnhofstraße
 • Filiale Schlossplatz
 • Filiale Bad Zwischenahn
 • Filiale Jever
 • Filiale Brake
Spenden

Spenden Ukraine

Nothilfe Ukraine - Spendenaktion von Sparkassen

Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Viele Menschen leiden unter dem Krieg und müssen ihre Heimat verlassen. Wir unterstützen diese Menschen. Und wir möchten Sie einladen, uns beim Helfen zu helfen! Weil wir zusammen mehr bewirken.

Um uns schnell und einfach solidarisch zu zeigen, haben Sparkassen in Kooperation mit WirWunder und betterplace.org diese Spendenaktion für die Betroffenen im Kriegsgebiet ins Leben gerufen. Mit einer Spende für die Ukraine über diese Spendenaktion unterstützen Sie die zehn zentralsten Hilfsorganisationen.

Spendenkonten

Hier finden Sie - beispielhaft - einige seriöse Organisationen mit DZI-Spendensiegel.

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe

Zusammenschluss von DRK, Caritas International, Unicef und Diakonie Katastrophenhilfe

IBAN DE65 1004 0060 0100 4006 00
Commerzbank
www.aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de

UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50
Sparkasse KölnBonn
Stichwort: Nothilfe Ukraine
www.uno-fluechtlingshilfe.de

Ärzte der Welt e.V.

IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60
Deutsche Kreditbank
Stichwort: Ukraine
www.aerztederwelt.org

Save the Children e. V.

IBAN: DE92 1002 0500 0003 292912
Bank für Sozialwirtschaft
Stichwort: Nothilfe Kinder Ukraine
www.savethechildren.de

Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.

i